ຮ້ານຄ້າ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ

ລະຫັດ
ຊື່ຮ້ານຄ້າ
UBC8
ໂອໂຕ້ລາວຈຳກັດ
27/11/2021
QRCode
PDSE
Jiffy
27/11/2021
QRCode
T4CH
ສູນເຕັກໂນໂລຊີ ຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ການສືກສາ ແລະ ກິລາ
26/11/2021
QRCode
H8PN
ກົມການເງິນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
26/11/2021
QRCode
LDRM
ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ຫນ່ວຍທຸລະຄົມ ສາຂາແຂວງວຽງຈັນ
26/11/2021
QRCode
RZF2
ສະຖານີ ລົດໂດຍສານ ໂຊກປະເສີດ
26/11/2021
QRCode
M4CC
DEQA
26/11/2021
QRCode
FW1T
ສວນຢູ່ບ້ານໜ້ອງຍາວ
26/11/2021
QRCode
JKED
ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ຫນ່ວຍທຸລະຄົມ
26/11/2021
QRCode
SIV6
ກົມສ້າງຄູ ສສກ
26/11/2021
QRCode