ຮ້ານຄ້າ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ

ລະຫັດ
ຊື່ຮ້ານຄ້າ
8UJ7
ບໍລິສັດທຽນໄທອຸດສາຫະກຳຈຳກັດ
18/05/2022
QRCode
GT41
339 BARBER
18/05/2022
QRCode
QVCY
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ອຸດົມໄຊ
17/05/2022
QRCode
84YW
ລິສັດ ທີຣໂອລາວ ເອັກສະປອດ ຈຳກັດ
16/05/2022
QRCode
F6FF
ບໍລິສັດ ທີຣໂອລາວ ເອັກສະປອດ ຈຳກັດ
16/05/2022
QRCode
GE12
ທ.ພູສິນ
13/05/2022
QRCode
H98A
Australia Laboratory Services
11/05/2022
QRCode
WJ9H
test_001
11/05/2022
QRCode
9MP4
ໂຮງງານ ຊັງໂກ ຄອນກຮີດ ລາວ ຈຳກັດ
05/05/2022
QRCode
RSNP
ບໍລິສັດ ກວດສອບຄຸນນະພາບ ແລະ ທົດສອບວິສະວະກຳກໍ່ສ້າງ ລາວ ຈຳກັດ
05/05/2022
QRCode