ຮ້ານຄ້າ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ

ລະຫັດ
ຊື່ຮ້ານຄ້າ
TALE
ມະເຫສັກ
27/11/2022
QRCode
RWZ0
ອັນຈູມມະນີ
24/11/2022
QRCode
3CWX
ສຸລະສັກ ບ໋ລິການຊາ່ງໄມ່
22/11/2022
QRCode
T6YD
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
10/11/2022
QRCode
SS89
ຮ້ານອາຫານ ລະບຽງພູ
31/10/2022
QRCode
GN8N
ອາຫານລາວ
24/10/2022
QRCode
R9HQ
ຮ້ານ ອານຸສິດ
20/10/2022
QRCode
A6FG
ນາງສາຍຄໍາ
15/10/2022
QRCode
8J4S
SIM Mobile
14/10/2022
QRCode
LIEV
ລາວສູສູ
10/10/2022
QRCode